Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων"

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι πλήρης.

Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» μπορούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και αν αυτή γίνει δεκτή από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων και ο/η αιτών/ουσα καταλαμβάνει μία θέση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών, προσθησομένων δύο επιπλέον εξαμήνων.

Για σοβαρό λόγο – υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό – φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από τη ΓΣΕΣ και εφόσον γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS): 90