Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ανακοινώνει τη δημιουργία Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας).

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση και διοίκηση σχολείων, και πιο συγκεκριμένα σε:

  • Διορισμένους και Αναπληρωτές Καθηγητές και Δασκάλους.
  • Όσους επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
  • Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.
  • Σχολικούς Συμβούλους και Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους.
  • Πτυχιούχους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών (2,5 επιπλέον μόρια).
  • Στελέχη της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Σχολικών Μονάδων υπό την εποπτεία αυτού.
  • Πτυχιούχους ΑΕΙ, μη καθηγητικών σχολών που δεν διαθέτουν Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής.
  • Φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.
  • Όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα αναγνωρισμένης αξίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.