Σκοπός – Αντικείμενο


Αντικείμενο του ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα οργάνωσης, ηγεσίας και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στοχεύει να:

 1. Εξειδικεύσει στελέχη της εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων, προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης,
 2. Εστιάσει στη συστηματική εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) στο πεδίο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων,
 3. Καλλιεργήσει στους φοιτητές του ΠΜΣ τη γνώση και τη διάθεση ώστε να μετατρέπουν μια εκπαιδευτική μονάδα σε ένα οργανισμό που εξελίσσεται και βελτιώνεται λειτουργώντας αποτελεσματικά και αποδοτικά,
 4. Αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών του ΠΜΣ ώστε να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών προκειμένου:
  • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομιών σε εκπαιδευτικές μονάδες,
  • να στελεχώνουν τις θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών,
  • να αποκτούν στέρεες γνωστικές βάσεις για το επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης,
  • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα της αποτελεσματικής μάθησης και της κοινωνικοποίησης σε όλους τους εκπαιδευομένους, αλλά και να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες δημιουργικής απασχόλησης για όλους τους εκπαιδευτικούς,
  • να είναι σε θέση να αξιολογούν και να καταρτίζουν εκπαιδευτικά αποτελέσματα και προγράμματα,
  • να είναι προετοιμασμένοι να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης και έργων με βάση τις ανάγκες αλλά και τα δυνατά σημεία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών,
  • να διαμορφώνουν οργανωμένα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης και να επιδιώκουν συνεχώς τη νέα γνώση,
  • να γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και τα δίκτυα επικοινωνίας εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικών και γονέων, και τέλος
  • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που να ευνοεί τις αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και με τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς.