ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

  ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

  H υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) στην τελική της μορφή, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/02/2021.

  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει στο e-mail της Γραμματείας ΠΜΣ:

  – το κείμενο της διπλωματικής εργασίας σε Word και PDF.

  Για την αποφυγή φαινομένων λογοκλοπής και αντιγραφής το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χρησιμοποιεί το σύστημα Turnitin το οποίο ελέγχει όλες τις  εργασίες για το ποσοστό της λογοκλοπής (αντιγραφής) και παράλληλα  επισημαίνει τα πιθανά προβλήματα.

  Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός και γίνεται με ευθύνη τόσο του φοιτητή  όσο και του επιβλέποντα Καθηγητή. Καμία Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν μπορεί να υποβληθεί  προς εξέταση εάν προηγουμένως δεν έχει περάσει τον συγκεκριμένο  έλεγχο.

  Παρακαλούνται οι φοιτητές που με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή τους, θα υποβάλλουν τη διπλωματική τους εργασία στις 12/02/2021 να στείλουν στο mail της Γραμματείας:

  α) τον τίτλο της διπλωματικής τους εργασίας έως 1/02/2021 και β) το κείμενο της διπλωματικής εργασίας σε word και pdf και το PowerPoint της παρουσίασης έως τις 12/02/2021.

  Η παρουσίαση των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2021, για την ακριβή ημερομηνία και τον τρόπο παρουσίασης της ΜΔΕ θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.

   

  ΟΔΗΓΟΣ ΜΔΕ ΠΜΣ ΔΕΜ ΠΘ 2020